HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CA2

prednisolon tabletta

prednisolon tabletta
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CA2

Chữ ký số CA2-Nacencomm – “Tiết kiệm an toàn - An tâm giao dịch”


Hướng dẫn sử dụng thiết bị ký USB Token
1) Hướng dẫn cài đặt thiết bị CA2 - Token

Bước 1 : Kết nối CA2-Token vào cổng USB của máy tính
Bước 2 : Sau khi kết nối CA2-Token vào máy tính:
TH1: CA-Token sẽ tự động cài đặt middleware driver cho máy tính, và thông báo
cài đặt thành công!

TH2: Nếu CA2-Token không chạy tự động bạn vui lòng truy cập vào ổ đĩa CA2 để
chạy file Setup. Quá trình cài đặt sẽ đƣợc hoàn tất sau ít phút mà không cần thêm
bất cứ một thao tác nào khác!

Bước 3: Sử dụng để ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.

2) Hướng dẫn sử dụng thiết bị CA2- Token

Kết nối thiết bị CA2-Token vào cổng USB của máy tính
Chọn Start ===> All Programs ===> NacenComm ===> PKI Token ===> CA2 Token Manager.

Kiểm tra mật khẩu:
Chọn menu Kiểm tra mật khẩu.

Thực hiện gõ mật khẩu của Usb Token rồi chọn Đồng ý.
Thay đổi mật khẩu: Chọn menu Thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ và mật khẩu
mới cần thiết lập.

Nhấn nút Đồng ý để thay đổi mật khẩu.
(*) Lưu ý: Mật khẩu mới thiết lập nên có cả số và chữ để đảm bảo tính, bảo mật cần thiết.

Mở khóa: (Trường hợp Token của Quý khách hàng bị khóa thì sẽ sử dụng chức
năng này)
+ Bước 1: Chọn menu Mở khóa
+ Bước 2: Chọn mục Yêu cầu
+ Bước 3: Copy chuỗi mã yêu cầu để gửi cho đơn vị cấp chứng thƣ số, để nhận về
mã mở khóa


Quản trị chứng thư số: Chọn menu chứng thư số ==> Xem thông tin chứng thư


Cập nhật (middleware driver) trình điểu khiển quản lý token:
Chọn menu Cập nhật