HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ VNPT-CA

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

1. Bước 1: Kết nối thiết bị VNPT-CA vào USB máy tính.

Ngay sau khi kết nối thiết bị vào máy tính, kiểm tra biểu tượng VNPT-CA ở góc dưới bên phải thanh taskbar đã sẵn sàng chưa. Nếu đã sẵn sàng thì việc kết nối của bạn đã thành công và sẵn sàng sử dụng.

Description: http://dichvuvnpt.com/home/images/stories/7.png

Description: http://dichvuvnpt.com/home/images/stories/8.jpg

Click đôi vào biểu tượng hoặc click vào liên kết PKI Token Manager theo đường dẫn Start --> All Program --> VNPT-CA --> PKI Token --> PKI Token Manager để khởi chạy chương trình. Chương trình xuất hiện như bên dưới:

Description: http://dichvuvnpt.com/home/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/438x313-images-stories-9.jpg

2. Bước 2: Đổi tên PKI Token: Click chọn “Đổi tên PKI Token” để đổi tên thiết bị.

Nhập vào tên mới è Click Chấp nhận. Chương trình sẽ thông báo thay đổi tên thành công.

Description: http://dichvuvnpt.com/home/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/456x325-images-stories-10.jpg

Lưu ý không cho phép nhập tên tiếng Việt có dấu. Trong trường hợp nhập sai chương trình sẽ thông báo:

Description: http://dichvuvnpt.com/home/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/416x297-images-stories-11.jpg

3. Bước 3: Thay đổi Pin Code: Click chọn “Thay đổi PIN Code” để thay đổi mật khẩu mới.

Nhập vào mật khẩu cũ. Trong trương hợp lần đầu thì mật khẩu mặc định là: 12345678

Nhập vào mật khẩu mới và nhập lại mất khẩu mới theo ô tương ứng.

Lưu ý là độ dài mật khẩu phải từ 8 đến 12 ký tự.

Description: http://dichvuvnpt.com/home/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/442x315-images-stories-12.jpg

Click Chấp nhận để hoàn tất thay đổi mật khẩu.

4. Bước 4: Quản trị chứng thư số VNPT-CA: Click chọn “Chứng thư số”. Nhập vào mật khẩu đã được thiết lập.

Description: 13

Click chấp nhận để đăng nhập thông tin “Chứng thư số”.

Description: 14

Click chọn mục tương ứng: “Chứng thư số”, “Khóa công khai”, “Khóa riêng” --> Hiển thị để xem thông tin chi tiết về về “Chứng thư số

Description: http://dichvuvnpt.com/home/images/stories/15.jpg