HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TỜ KHAI GTGT TRÊN HTKK THUẾ

[ Điểm đánh giá5/5 ]358 người đã bình chọn
Đã xem: 1538 | Cật nhập lần cuối: 2/10/2017 10:43:45 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Hướng dẫn kê khai tờ khai GTGT trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) và Khai thuế qua mạng (iHTKK) đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Thông tư đã ban hành mẫu biểu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào với các quy định bỏ yêu cầu kê khai ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất, HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai và đổi tên một số chỉ tiêu. Trong khi Tổng cục Thuế chưa triển khai nâng cấp các ứng dụng HTKK, iHTKK để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn để NNT thực hiện thống nhất việc nhập bảng kê (theo mẫu tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) trên ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.5 và iHTKK phiên bản 3.0.0 (đang là mẫu theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) cụ thể như sau:

- Đối với bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT kèm tờ khai 01/GTGT:

+ Để trống các chỉ tiêu “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”; Không kê khai dòng 5 “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

+ Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” kê khai vào cột “Ngày, tháng, năm phát hành”

+ Chỉ tiêu “Doanh thu chưa có thuế GTGT” kê khai vào cột “Doanh số bán chưa có thuế” - Đối với bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT kèm tờ khai 01/GTGT:

+ Để trống các chỉ tiêu “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”; “Thuế suất”; Không kê khai vào dòng “2. Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ” và “ 5.Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

+ Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” kê khai vào cột “Ngày, tháng, năm phát hành” + Chỉ tiêu “ GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” kê khai vào cột “Thuế GTGT”

+ Chỉ tiêu “Ghi chú” kê khai vào cột “Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán trả chậm”

- Đối với bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT kèm tờ khai 04/GTGT:

+ Để trống các chỉ tiêu “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”

+ Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” kê khai vào cột “Ngày, tháng, năm phát hành”

+ Chỉ tiêu “Doanh thu” kê khai vào cột “Doanh số bán” Tổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (http://kekhaithue.gdt.gov.vn) theo nội dung trên (bỏ các ràng buộc, cho phép để trống các chỉ tiêu không yêu cầu kê khai theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC).

Kế hoạch triển khai nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ chi tiết trong Thông tư số 119/2014/TT-BTC Tổng cục Thuế sẽ thông báo sau.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử của Tổ hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK mà Cục Thuế đã cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.