Quyết định về chi trả BHXH, thất nghiệp

[ Điểm đánh giá5/5 ]56 người đã bình chọn
Đã xem: 1152 | Cật nhập lần cuối: 2/21/2017 3:23:40 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 828/QĐ-BHXH quy định về việc quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN để điều chỉnh và thay thế một số văn bản BHXH hiện tại. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Các đối tượng áp dụng Quyết định 828/QĐ-BHXH

Các đối tượng cần áp dụng thông tư này bao gồm Người lao động, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, cơ quan BHXH các cấp và các tổ chức cá nhân có liên quan đến quy trình quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Quy định về chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 828/QĐ-BHXH thay thế và bãi bỏ các nội dung quy định trước đó

Thay thế các quy định: Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.; Quyết định 1764/QĐ-BHXH ngày ngày 24/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 488.

Đồng thời, Quyết định 828/QĐ-BHXH còn bãi bỏ các nội dung sau: Điều 3 của Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014; Điều 3 của Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015; Công văn 4237/BHXH-TCKT ngày 05/11/2014 hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 1018; Công văn 3706/BHXH-TCKT ngày 28/9/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 3 Quyết định 919; Công văn 5280/BHXH-BC ngày 26/12/2013 về việc khấu trừ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người phải thi hành án dân sự; Công văn 2466/BHXH-TCKT ngày 07/7/2014 về việc hướng dẫn tạm thời khấu trừ lương hưu, trợ cấp BHXH của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các nội dung khác trái với quy định tại Quyết định 828/QĐ-BHXH.

Nội dung Quyết định

Công tác quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng: quy định trách nhiệm của các cơ quan BHXH trong việc phân cấp quản lý người hưởng, quản lý các dữ liệu và quy trình liên quan. Đồng thời cũng quy định trách nhiệm của người hưởng hoạc người được ủy quyền lĩnh BHXH.

Công tác tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT: quy định trách nhiệm của các cơ quan BHXH trong việc phân cấp nội dung chi trả và chi tiết các quy trình liên quan bao gồm:

- Quy trình chi trả các chế độ Bảo hiểm hàng tháng

- Quy trình chi trả các chế độ BHXH một lần

- Quy trình chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

- Quy trình chi trả các chế độ BHTH, bao gồm: trợ cấp thất nghiệp, chi hỗ trợ học nghề, chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

- Quy trình khấu trừ chế độ BHXH, BHTN để thực hiện quyết định khấu trừ của các cơ quan có thẩm quyền.

Hệ thống mẫu biểu, sổ sách sử dụng trong chi trả chế độ BHXH được ban hành kèm theo

Mẫu số 1a-CBHThông báo chuyển kinh phí chi trả các chế độ BHXH gửi bưu điện Tỉnh
Mẫu số 1b-CBHThông báo kinh phí chi trả các chế độ BHXH gửi BHXH Huyện
Mẫu số 2-CBHThổng hợp kinh phí chi trả các chế độ BHXH hàng tháng
Mẫu số 3-CBHBáo cáo tăng, giảm hưởng lương hưu, trợ các BHXH hàng tháng
Mẫu số 4-CBHBáo cáo chi chế độ BHXH
Mẫu số 5-CBHBáo cáo số tiền đống BHYT cho người hưởng BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp
Mẫu số 6-CBHPhiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH
Mẫu số 7-CBHDanh sách người hưởng chưa nhận các chế độ BHXH hàng tháng
Mẫu số 8-CBHTổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo năm
Mẫu số 9a-CBHDanh sách báo giảm lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Mẫu số 9b-CBHDanh sách báo giảm lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Mẫu số 9c-CBHDanh sách người hưởng chế độ BHXH hàng tháng thay đổi nơi nhận, hình thức nhận
Mẫu số 10-CBHDanh sách báo tiếp tục in danh sách chi trả
Mẫu số 11-CBHDanh sách báo tăng hưởng các chế độ BHXH hàng tháng
Mẫu số 12-CBHDanh sách điều chỉnh hưởng các chế độ BHXH hàng tháng
Mẫu số 13-CBHDanh sách báo giảm hưởng các chế độ BHXH hàng tháng
Mẫu số 14-CBHThông báo tạm dừng in danh sách chi trả các chế độ BHXH hàng tháng
Mẫu số 15-CBHHợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH qua hệ thống bưu điện
Mẫu số 16-CBHGiấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần
Mẫu số 17-CBHPhiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng
Mẫu số 18-CBHThông báo thay đổi thông tin người hưởng
Mẫu số 19-CBHGiấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH
Mẫu số 20-CBHGiấy biên nhận (số tiền đã lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH)
Mẫu số 21-CBHThông báo khấu trừ lương hưu và trợ cấp BHXH
Mẫu số 22-CBHBảng thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần
Mẫu số 23-CBHDanh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
Mẫu số 24-CBHGiấy đề nghị tạm ứng kinh phí
Mẫu số 25-CBHDanh sách người lao động đã được đào tạo.
Mẫu số 26-CBHBảng thanh toán
Mẫu số 1-QLCTổng hợp chi trả chế độ BHXH nguồn NSNN đảm bảo
Mẫu số 2a-QLCTổng hợp chi trả các chế độ BHXH từ Quỹ hưu trí, tử tuất
Mẫu số 2b-QLCTổng hợp chi trả các chế độ BHXH từ Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mẫu số 3-QLCTổng hợp số tiền đóng BHYT cho người hưởng BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp
Mẫu số 4a-QLCTổng hợp tăng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Mẫu số 4b-QLCTổng hợp giảm số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Mẫu số 5-QLCTổng hợp chi Quỹ ốm đau, thai sản, DSPHSK.

Quyết định 828/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam